Bent u tevreden vertel het dan door. Heeft u klachten zeg het ons !

Hoewel we bij Kindercentrum Le Garage onze uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Wanneer u een klacht heeft, gaan wij ervan uit, dat u in gesprek gaat met de pedagogisch medewerkster of haar leidinggevende.

Mocht u van mening zijn, dat uw klacht niet afdoende wordt afgehandeld, dan kunt u uw formele klacht aanmelden bij De Geschillencommissie. Hiervoor geldt onderstaande procedure:

1.  De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer
    in te dienen.

2.  Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12
    maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij
    de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de

    Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang
    en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden
    gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de
    ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
    (
www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de
    Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
    Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de
    ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm
    vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
    gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
    verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de
    gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
    bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
    Geschillencommissie is beschikbaar via
    www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden.
    De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
    bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de
    Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de
    gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Laatste nieuws

Arrangementen BSO - 9 maart tot en met 10 april 2020

Het programma van BSO de Rangerovers voor de periode 9 maart tot en met 10 april 2020, treft...

Lees meer »
Programma BSO - voorjaarsvakantie - 24 tot en met 28 februari 2020

Het programma van BSO de Rangerovers voor voorjaarsvakantie van 24 tot en met 28 februari 2020,...

Lees meer »


Bekijk ons fotoboek


Kinderfestival 2017Herfstvakantie 2016 bij BSO de RangeroversZomervakantie 2016 bij BSO De Rangerovers